NIEUWS Bynder acquireert EMRAYS een toonaangevende specialist in AI-zoektechnologie

Lees meer
augustus 07, 2023

Het ‘Brief-Off’ experiment van Bynder laat de noodzaak zien van menselijke interactie als het gaat om marketing met behulp van AI-tools


Amsterdam, 8 augustus 2023 - Bynder, een bedrijf dat gespecialiseerd is in digital asset management, heeft een interessant experiment gedaan om te onderzoeken hoe AI het creëren van content voor merken kan verbeteren zodat ze zich ermee kunnen onderscheiden in de content-verzadigde wereld waarin we ons bevinden. Door het potentieel van AI te benutten, kunnen merken volgens Bynder de voortdurende uitdagingen van content chaos en wildgroei overwinnen.

In het ‘Brief-Off’ experiment van Bynder werd dezelfde opdracht aan drie verschillende 'teams' gegeven:

  1. Alleen AI: Bij deze aanpak was er geen menselijke bemoeienis. De opdracht werd rechtstreeks aan de AI-tools ChatGPT en Midjourney gegeven, en de resulterende output werd als zodanig gebruikt.

  2. Menselijk: Bij deze aanpak werden een contentschrijver en een grafisch ontwerper gebriefd op het project. Zij kregen dezelfde briefing als de AI-tools en hadden de vrijheid om hun eigen creativiteit en expertise te gebruiken om content te genereren.

  3. Mens + AI: Bij deze aanpak werkten de contentschrijver en de grafisch ontwerper samen met AI-tools. Ze gebruikten de AI-tools om ideeën en concepten te genereren, die later verfijnd en bewerkt werden om in lijn te zijn met de oorspronkelijke briefing.

De opdracht aan elk van de teams was: "Lanceer een merk voor sportkleding zoals sportleggings, sportbeha's en t-shirts, gericht op vrouwen onder de 35 die vaak naar de sportschool gaan in de VS." De briefing vroeg om een visueel uitgewerkt merk, een eenvoudige contentstrategie waarin gedetailleerd werd beschreven hoe contentmarketing gebruikt moest worden om naamsbekendheid op te bouwen bij de doelgroep via meerdere kanalen, en een serie blogs over het product.

De drie verschillende uitkomsten van het experiment werden vervolgens aan een panel van marketingexperts gegeven, die konden beslissen welke reactie het meest in lijn was met de briefing, zonder erbij te vertellen welke van welk team afkomstig was. De resultaten waren overtuigend.

De eerste versie, die volledig door mensen werd gegenereerd, was de favoriet van de meeste experts vanwege de sterke en opvallende identiteit die goed aansloot bij de doelgroep. De merknaam 'Ellevate Gymwear' vonden ze ambitieus en beschrijvend, en de social media voorbeelden werden omschreven als scherp en relevant. Ook de gekozen kleuren vielen in de smaak en werden gezien als eigentijds en vrouwelijk, zonder cliché te zijn.

Ellevate Gymwear
Bynder Brief Off - Ellevate Gymwear

De tweede reactie, die alleen door AI was gecreëerd, was de minst favoriete variant. De contentstrategie werd geprezen omdat deze beknopt en duidelijk was, maar de uitvoering van het merk in de social posts werd gezien als weinig ambitieus, en niet scherp gericht op de doelgroep. De merknaam 'Fit Femme' werd ook bekritiseerd omdat deze meer lijkt op een maandverbandproduct dan op een sportschoolmerk.

FitFemme
Bynder Brief Off - FitFemme

De derde versie, die door middel van AI in samenwerking met een contentschrijver en een grafisch ontwerper tot stand kwam, werd als enigszins off-brand en off-brief beoordeeld. De contentstrategie werd wel positief gewaardeerd vanwege de brede aantrekkingskracht en het potentieel om op te vallen in de markt. Het kleurenschema van het merk werd ook enthousiast ontvangen, omdat het niet-stereotiep vrouwelijk en daardoor sterk onderscheidend was. De merknaam, FemNation, werd daarentegen weer niet goed beoordeeld vanwege een gebrek aan geloofwaardigheid en relevantie. De coverfoto kreeg tenslotte ook veel kritiek, omdat hij meer weg had van een promotie voor een nachtclub dan van een advertentie voor een merk voor fitnesskleding.

Fem Nation
Bynder Brief Off - FemNation

Over het algemeen werden de antwoorden van het panel van marketingexperts als volgt beoordeeld, van meest on-brand/brief tot minst on-brand/brief:

  1. Mens

  2. Mens + AI

  3. Alleen AI

Wat betreft het gebruik van AI ter ondersteuning van marketingactiviteiten in de toekomst, zien de experts de toepassing ervan vooral in het analyseren van data om inzicht te krijgen in marktgedrag en het voorspellen van markttrends. Verder zien ze mogelijkheden in het gebruik van AI om suggesties voor marketing AB-tests te genereren, zowel tekstueel als visueel. De experts benadrukten echter het belang van het combineren van AI met menselijke interactie om de authenticiteit en relevantie van marketinginspanningen te waarborgen.

Hoewel de experts de waarde zien van het gebruik van AI om messaging af te stemmen en te verduidelijken, benadrukken ze ook de noodzaak van menselijke expertise om de merken te fine-tunen en authenticiteit toe te voegen. AI wordt gezien als een waardevolle tool voor het genereren van eerste ideeën en inzichten, die vervolgens verfijnd en op maat gemaakt kunnen worden door (menselijke) marketingspecialisten.

Warren Daniels, CMO bij Bynder, zei hierover:

"De resultaten van dit experiment suggereren dat AI een waardevol hulpmiddel kan zijn voor merken die sneller en efficiënter content willen creëren. Het is echter belangrijk om te onthouden dat AI geen vervanging is voor menselijke creativiteit. AI kan worden gebruikt om ideeën en concepten te genereren, maar het is aan mensen om de output te verfijnen en te bewerken om ervoor te zorgen dat het aan de briefing voldoet."

"Tegen 2025 denken we dat 100% van de content beïnvloed zal zijn door AI. Tegen het einde van 2023 zal vrijwel alle gecreëerde content al op de een of andere manier beïnvloed worden door AI. Wanneer merken echter gebruikmaken van AI bij content activiteiten zoals strategie en creatieve ideeën, hebben ze een gemengde aanpak nodig. AI kan dan worden ingezet waar het de meeste waarde kan toevoegen, met het minste risico. Om risico's te vermijden, is het essentieel dat merken verantwoordelijk te werk gaan bij het implementeren van AI door audit trails te gebruiken en hun juridische teams in te schakelen om ervoor te zorgen dat ze niet tegen problemen met auteursrechten aanlopen."

Het experiment van Bynder laat zien dat de toekomst van contentcreatie waarschijnlijk een combinatie van menselijk talent en AI zal zijn. Naarmate AI geavanceerder wordt, zal het meer creatieve en boeiende content kunnen genereren. Toch zullen er nog steeds mensen nodig zijn om de creatieve richting aan te geven, en ervoor te zorgen dat de content on-brand is. Het is waarschijnlijk dat we meer integratie zullen zien van mensen die samenwerken met AI in het contentcreatie proces. Dit zal merken in staat stellen om content te creëren die zowel effectief als efficiënt is, terwijl de menselijke touch behouden blijft."

Over Bynder

Bynder gaat veel verder dan alleen het beheren van digitale assets. Het digital asset management platform stelt teams in staat te excelleren door de chaos van een snel groeiende hoeveelheid content en touchpoints te overwinnen. Door middel van krachtige en intuïtieve oplossingen die de manier waarop mensen werken ondersteunen, en een rijk geïntegreerd ecosysteem, is Bynder de merkpartner die de creatie en het delen van assets verenigt en transformeert, teams inspireert, klanten versteld doet staan en bedrijven verrijkt.

Bynder’s 500+ medewerkers, bekend als 'Byndies', vormen samen 's werelds meest uitgebreide pool van expertise op het gebied van digital asset management. Bynder ondersteunt meer dan 1.7M gebruikers in meer dan 4.000 organisaties, waaronder Spotify, Puma, Five Guys en Icelandair. Bynder is opgericht in 2013 en heeft acht kantoren over de hele wereld, waaronder Nederland, de VS, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Media Contact:

Manisha Mehta

[email protected]
007 Bynder Brief Off

The second response, created solely by AI, was the least preferred iteration. Although the content strategy was praised for its succinctness and clarity, the brand execution in social posts was perceived as lacking in aspirational qualities and wasn’t entirely aligned with the target audience. The brand name, ‘Fit Femme’ was also criticised for sounding more aligned to a sanitary product than a gym wear brand.

007 Bynder Brief Off5

The third response, created collaboratively using AI alongside a content writer and graphic designer, was deemed to be somewhat off-brand/brief. The content strategy was well-liked for its broad appeal and potential to stand out in the marketplace. The color scheme of the brand was also admired for being non-stereotypically female, providing a strong point of difference. The brand name, FemNation, was not well received due to a lack of credibility and relevance. The cover shot was also criticised for appearing more like a nightclub promotion rather than an advertisement for a gym wear brand.

007 Bynder Brief Off9

Overall, the responses from the panel of marketing experts were rated as follows from most on-brand/brief to least on-brand/brief:

  1. Human

  2. Human + AI

  3. Just AI

Regarding the use of AI to support marketing activity going forward, the experts envision its application in analysing data to gain insights into market behaviour and predict market trends. They also saw the potential in using AI to generate suggestions for marketing AB tests, both textually and visually. However, the experts emphasized the importance of pairing AI with human interaction to maintain authenticity and relevance in marketing efforts.

Whilst the experts saw the value of using AI to streamline and clarify messaging, they also stressed the need for human expertise to polish and add authenticity to the brands. AI is seen as a valuable tool for generating initial ideas and insights, which can then be refined and tailored by marketing specialists.

Warren Daniels, CMO at Bynder commented:

“The results of this experiment suggest that AI can be a valuable tool for brands that are looking to create content faster and more efficiently. However, it is important to remember that AI is not a replacement for human creativity. AI can be used to generate ideas and concepts, but it is up to humans to refine and edit the output to ensure that it meets the brief.

“By 2025, we believe 100% of content will be AI influenced. By the end of 2023, virtually all content created will be influenced by AI in some way, however, when using it in content operations such as strategy and ideation, brands need a blended approach, deploying AI where it can add the most value, with the least risk. To avoid risk, it’s essential that brands are responsible when implementing AI by using audit trails and involving their legal teams to ensure they’re not running into copyright issues.”

Bynder’s experiment reveals that the future of content creation is likely to involve a combination of human talent and AI. As AI becomes more sophisticated, it will be able to generate more creative and engaging content. However, humans will still be needed to provide creative direction and to ensure that the content is on-brand. It is likely that we will see greater integration of humans working alongside AI in the content creation process. This will allow brands to create content that is both effective and efficient, while still maintaining a "human touch.”

About Bynder

Bynder goes far beyond managing digital assets. The digital asset management platform enables teams to conquer the chaos of proliferating content, touchpoints, and relationships in order to thrive. With powerful and intuitive solutions that embrace the way people want to work and a richly integrated ecosystem, Bynder is the brand ally that unifies and transforms the creation and sharing of assets, inspiring teams, delighting customers, and elevating businesses.

Bynder’s 550+ employees, known as ‘Byndies’; together constitute the world’s most extensive pool of digital asset management expertise. Bynder enables more than 1,7M users across 4.000 organizations, including Spotify, Puma, Five Guys, and Icelandair. Founded in 2013, Bynder has eight offices around the globe, including the Netherlands, the United States, Spain, UK, Australia, and UAE.

Media Contacts:

Manisha Mehta

[email protected]