NIEUWS Bynder acquireert EMRAYS een toonaangevende specialist in AI-zoektechnologie

Lees meer
v. 11.6

Wereldwijd Privacybeleid

Als PDF downloaden

Bynder begrijpt dat bezoekers van haar website ("de website"), potentiële klanten en gebruikers van Bynder-producten ("de producten") bezorgd zijn over de manier waarop hun informatie wordt verzameld, gebruikt, verwerkt, overgedragen, opgeslagen en gedeeld. Dit Privacybeleid beschrijft de inzet van Bynder om je privacy te beschermen. Het maakt integraal deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden voor de website, de Trial voorwaarden en de Servicevoorwaarden, en alle andere documenten die daarin zijn opgenomen ("Voorwaarden"). Alle termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd zoals uiteengezet in de Voorwaarden.

Bedankt dat je kennis hebt genomen van dit privacybeleid. Dit privacybeleid wordt jaarlijks formeel herzien en zo vaak als nodig bijgewerkt. Updates zullen op de website worden geplaatst. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de hier vermelde doeleinden en beleidslijnen, zullen wij deze pagina bijwerken en productgebruikers via e-mail of in-app kennisgeving daarvan op de hoogte brengen.

Dit Privacybeleid geeft informatie over hoe Bynder gegevens verwerkt als een gegevensbeheerder, dat wil zeggen alle gegevens die wij voor onze eigen doeleinden verwerken. Wanneer Bynder een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker van gegevens is, wordt deze activiteit over het algemeen geregeld door een Gegevens Verwerkings Overeenkomst.

 1. Wat wij verzamelen en hoe wij het gebruiken

  1. Website

   Wanneer je de website bezoekt, ben je niet verplicht actief informatie te verstrekken, maar wij kunnen sommige van je persoonsgegevens en navigatie-informatie verzamelen zoals uiteengezet in punt 1.3 hieronder. Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens en wij kunnen bepaalde navigatie-informatie verzamelen wanneer je contact met ons opneemt via de chatfunctie van de website, wanneer je je registreert om informatie van ons te downloaden of te ontvangen, of wanneer je je registreert om onze producten te gebruiken. Sommige informatie wordt via de website verzameld met behulp van cookies. Zie ons Cookiebeleid.

  2. Bynder producten

   Wij kunnen persoonsgegevens en navigatie-informatie verzamelen van gebruikers van onze producten om ons te helpen onze producten te leveren, te beheren en te verbeteren. Om de Producten te kunnen gebruiken, dien je ons je volledige naam en e-mailadres te geven. Om de permissies die je ons verleent te wijzigen, bezoek je je Bynder gebruikersprofiel.

  3. Verzamelde gegevens

   Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie die kan worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren. In het kader van onze activiteiten kan dit je naam (voor- en achternaam), e-mail, gebruikers-ID, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, en informatie over jezelf die online publiekelijk beschikbaar is op sites als Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, gegevens die je in een contactformulier achterlaat, je rol binnen het project, je downloads, voorkeuren, en accountinstellingen zijn.

   Navigatie-informatie" betekent informatie over je computer, apparaat, websitebezoeken en productgebruik. Voor onze doeleinden omvat dit de website die je bezocht voordat je ons bezocht of de link of campagne waarop je klikte om onze website te bereiken, je IP-adres, geografische locatie (stad en/of land), browsertype en -versie, ISP-informatie, verwijzingsbron, duur van de bezoeken, bekeken pagina's, taalvoorkeuren en heat mapping.

   In sommige gevallen kan navigatie-informatie ook persoonsgegevens zijn.

   In het algemeen kunnen wij je persoonlijke en navigatiegegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  4. Toeleveranciers

   De website en de producten bevatten bepaalde diensten die door derden worden geleverd. Wij kunnen sommige van je gegevens delen met deze verkopers zodat zij hun diensten kunnen verlenen, met inbegrip van het verwerken van betalingen, het verwijderen van repetitieve informatie uit prospectlijsten, gegevensanalyse, marketingondersteuning, klanten- en/of gebruikersprofilering, bedrijfsontwikkeling en klantendienst.

   Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verzameld, verwerkt, gebruikt, opgeslagen en overgedragen, maakt Bynder gebruik van derden die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om je informatie te beschermen. Voor de derde partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte kunnen doorgeven, bevestigt Bynder dat zij passende waarborgen voor dergelijke doorgiften hanteert (bv. modelcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften van de EU).

   Houd er rekening mee dat de voorwaarden en het privacybeleid van deze derde partijen ook mogelijk op jou van toepassing zijn, in het bijzonder: Google Analytics, Drift, Google Optimize, Google Adwords, Google Tag Manager, Google Recaptcha, Walkme, Hotjar, Amplitude, Twillio, Stripe, Appcues, Salesforce, Bizible, Clearbit, Rollworks, Kantata, Sisense en Zendesk. Je aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden van derden is vereist om toegang te krijgen tot de website en de producten.

   Disclaimer: Dit overzicht van toeleveranciers is een actueel overzicht. Bynder streeft ernaar deze lijst zo actueel mogelijk te houden.

  5. Websites van derden

   De Website en de Producten kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze links houden geen goedkeuring van deze andere websites in. Bynder is niet verantwoordelijk voor andere websites.

  6. Sociale Media Buttons

   Op onze website gebruiken wij plug-ins voor sociale netwerken van Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo en YouTube, elk voorzien van hun logo. Plug-ins worden ook gebruikt voor videospelers die in onze website zijn geïntegreerd. Wij hebben deze plug-ins geïmplementeerd met behulp van een twee-klik oplossing. Wanneer je op onze website surft, wordt in eerste instantie geen informatie verzameld door de plug-ins van de sociale netwerken. Als je op een van de plug-ins of video's klikt, worden je gegevens doorgegeven. Wanneer je een plug-in activeert, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar die provider. Deze sociale netwerken hebben hun eigen privacybeleid.

  7. Testimonials van klanten

   Wij publiceren getuigenissen van klanten op de website of in ander marketingmateriaal dat bepaalde persoonsgegevens kan bevatten. Bynder verkrijgt de toestemming van de klant en de betrokken personen vóór publicatie. Deze toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar [email protected].

  8. Informatie over kinderen

   De Website en de Producten zijn bedoeld voor zakelijk gebruik en zijn niet gericht op kinderen onder de 16 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen. Wij moedigen ouders en voogden aan toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en ervoor te zorgen dat zij geen persoonlijke informatie aan Bynder verstrekken. Als je ervan overtuigd bent dat wij gegevens over kinderen hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected], zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

  9. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens

   Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet.

 1. Bewaring en beveiliging van persoonsgegevens

  1. Bewaring van persoonsgegevens

   Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als wij redelijkerwijs nodig achten voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, waarna wij de informatie zullen wissen. Je kunt verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens zoals beschreven in punt 3 hieronder.

  2. Beveiliging van persoonsgegevens

   Gegevensbeveiliging is een zaak van het allergrootste belang. Bynder gebruikt een breed scala aan veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en we evalueren ons beveiligingsprogramma voortdurend om de effectiviteit ervan te waarborgen. Amazon Web Services levert onze servers en onderhoudt deze in gecontroleerde omgevingen met een hoge mate van beveiliging, in overeenstemming met het AWS Cloud Security Policy.

  3. Doorgifte van persoonsgegevens

   Als wereldwijd opererend bedrijf met klanten en gebruikers over de hele wereld, kunnen wij persoonsgegevens wereldwijd doorgeven en raadplegen, ook van en naar de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, hanteren wij strikte gegevensbeschermings- en privacycontroles om je persoonsgegevens te beschermen tijdens grensoverschrijdende en internationale overdrachten, alsmede tijdens perioden van opslag in het buitenland (bv. standaardcontractbepalingen van de EU en bindende bedrijfsvoorschriften).

   Wij zijn van mening dat je essentiële privacyrechten niet afhankelijk zijn van je nationaliteit of verblijfplaats. Hoewel de toepasselijke wetgeving altijd de kwesties van gegevensprivacy regelt, is het onze bedoeling dat dit Privacybeleid in het algemeen van toepassing is op gebruikers en hun persoonlijke gegevens wereldwijd. Niettemin is de privacywetgeving een voortdurend veranderend landschap en behouden wij ons het recht voor om van dit Privacybeleid af te wijken wanneer de toepasselijke wetgeving een andere aanpak voorschrijft.

  4. Verplichte openbaarmaking van je persoonsgegevens

   Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijk gebruik of dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om (a) onze rechten, ons bedrijf of onze gebruikers te beschermen; (b) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een geldig rechterlijk bevel of een ander juridisch proces; of (c) onze contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen.

   Wij kunnen gegevens onder ons beheer, met inbegrip van persoonsgegevens, overdragen in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van een onderneming.

 1. Je gegevens en je rechten

  Over het algemeen heb je, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, rechten die kunnen omvatten:

  1. Uitoefening van je rechten

   Indien je je rechten ten aanzien van je Persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kun je je verzoek e-mailen naar [email protected] of per post sturen naar:

   Bynder BV
   Max Euweplein 46
   1017 MB Amsterdam
   Nederland
   T.a.v.: Bynder Legal Team - Privacy

   of

   Bynder LLC
   321 Summer Street Suite 100
   Boston, MA 02210
   T.a.v.: Bynder Legal Team - Privacy

   Wij reageren doorgaans binnen 30 dagen op je verzoek.

   Indien je jezelf wenst uit te schrijven van een e-maillijst, klik dan op de link onderaan onze e-mails om je af te melden. Als je voor een van de klanten van Bynder werkt, is de beste optie de klant te vragen je persoonsgegevens te wissen. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of over de manier waarop wij een verzoek hebben behandeld, neem dan contact met ons op. Je kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in elk land waar je woont of werkt of waar Bynder actief is.

   Gebruikers van producten kunnen hun toestemming intrekken door de instellingen van hun gebruikersprofiel in de producten aan te passen. Wij wijzen je erop dat het verzamelen, verwerken, gebruiken, delen, opslaan en doorgeven van je persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten en dat klanten en gebruikers van Bynder zich niet kunnen uitschrijven voor belangrijke gebruikersmails.

 1. California Consumer Privacy Act (CCPA) Supplement

  De CCPA treedt in werking op 1 januari 2020. Als je een inwoner van Californië bent, worden in deze aanvulling op het privacybeleid extra rechten en informatie voor je uiteengezet.

  Veel van de verplichtingen die voortvloeien uit de CCPA worden behandeld in andere bepalingen van het privacybeleid. Deze aanvulling is bedoeld om de leemten voor inwoners van Californië op te vullen en de in deze aanvulling gebruikte termen worden gedefinieerd in het algemene privacybeleid of in de tekst van de CCPA.

  CCPA Consumentenrechten

  Indienen van aanvragen in het kader van de CCAC

  Inwoners van Californië kunnen vragen over de CCPA aan Bynder stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons in de VS gevestigde gratis telefoonnummer te bellen: 1 (877) 460-2314.

  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn wanneer je je rechten op grond van de CCPA uitoefent en een verzoek indient met betrekking tot je persoonlijke informatie. Krachtens de CCPA zijn wij verplicht je identiteit te verifiëren alvorens je verzoek te verwerken.

  Non-discriminatie

  Bynder zal je niet discrimineren met betrekking tot prijs, gebruikerservaring of op enige andere wijze voor het uitoefenen van een van je rechten onder de CCPA.

Het privacybeleid is bijgewerkt en herzien op 24 juni 2021.