NIEUWS Bynder acquireert EMRAYS een toonaangevende specialist in AI-zoektechnologie

Lees meer
v.14

Standaard Servicevoorwaarden BV

Bynder heeft de Algemene Voorwaarden bijgewerkt. Op klanten die na 26 oktober 2020 een overeenkomst met Bynder hebben getekend, zijn deze Standaard Servicevoorwaarden v.14 van toepassing. Voor de vorige versie van de Standaard Servicevoorwaarden van Bynder, klik hier.

Als PDF downloaden

Deze standaard servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk Bestelformulier tussen Bynder BV (“Bynder”) en de entiteit die het Bestelformulier uitvoert (“Klant”). Bynders Globaal Privacybeleid, Cookiebeleid en Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau, te vinden op www.bynder.com/en/legal/ (gezamenlijk het "Gebruiksbeleid"), zijn hierbij door middel van verwijzing opgenomen in elk Bestelformulier, en alle Bestelformulieren vormen samen deze overeenkomst (gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”).

 1. Bestelformulier

  1. Volgens de voorwaarden van de Overeenkomst, en van tijd tot tijd gedurende de looptijd van de Overeenkomst, kan Bynder de Klant diensten of toegang bieden tot een product of applicatie zoals gespecificeerd in een bestelformulier ("Bestelformulier"). Elk Bestelformulier is door middel van verwijzing opgenomen in de Overeenkomst en zal een beschrijving bevatten van de diensten of een beschrijving van het product of de applicatie die door Bynder geleverd wordt, alsmede de aan Bynder te betalen vergoedingen voor de diensten, het product, de applicatie of gerelateerde deliverables (het ”Product") die geleverd worden. Indien er een conflict ontstaat tussen de Overeenkomst en een Bestelformulier, prevaleert het Bestelformulier. De partijen erkennen en komen overeen dat Bynder, totdat een Bestelformulier door de partijen is uitgevoerd, uit hoofde van alleen deze Overeenkomst niet verplicht is om diensten of toegang tot onderstaande producten of applicatie te verlenen.

  2. Elk Bestelformulier bevat een werkverklaring ("SOW") waarin de werkvereisten voor de implementatie van het Product staan beschreven en projectspecifieke activiteiten en geleverde goederen worden gedefinieerd.

 1. Voorwaarden voor Toegang tot het Product

  1. Het abonnement van de Klant op het Product biedt de Klant toegang tot en gebruik van het aantal portalen, gebruikers, modules, hoeveelheid opslagruimte en verkeersvolume zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier.

  2. Deze Overeenkomst betreft de toegang tot en het gebruik van het Product door de Klant en elke persoon die toegang heeft tot het Product en/of het Product gebruikt via de account van de Klant (“Gebruiker”).

  3. Elke Gebruiker krijgt unieke inloggegevens toegewezen die de Gebruiker toegang verlenen tot het Product zoals beschreven in het Bestelformulier. Het is de Klant en de Gebruikers uitdrukkelijk verboden een andere persoon met dezelfde inloggegevens toegang te verlenen tot het Product. Elke gebruikersaccount mag uitsluitend gebruikt worden door één individuele persoon.

  4. Toegang tot en gebruik van het Product wordt aan de Klant verleend op voorwaarde dat zijn Gebruikers zich houden aan de voorwaarden van de Overeenkomst, het Gebruiksbeleid daaronder uitdrukkelijk begrepen.

  5. De klant mag Gebruikersaccounts verstrekken aan iedereen, inclusief maar niet beperkt tot werknemers en freelancers van de Klant, werknemers van aan de Klant gelieerde ondernemingen en eigen cliënten van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van het Product en de klantgegevens door de Klant en zijn Gebruikers, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.1.

  6. Gebruikers krijgen uitsluitend toegang tot het Product als de Klant alle toepasselijke Abonnementskosten volledig heeft betaald.

  7. Het Product is ontworpen en bedoeld om promotionele branding- en marketingmaterialen en onderdelen daarvan te bevatten.

  8. De Klant heeft toegang tot het Product en mag alle inhoud van het Product gebruiken voor zijn zakelijke doeleinden in overeenstemming met deze Overeenkomst.

  9. Als de Klant de voorwaarden voor toegang tot het Product van paragraaf 2 schendt, kan Bynder, naar eigen goeddunken, na een eerlijke en redelijke herstelperiode, afhankelijk van de ernst van de schending, de toegang tot het Product opschorten of beëindigen.

  10. De voorwaarden van de Overeenkomst zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten op grond waarvan Bynder het Product aan de Klant levert. De Klant stemt ermee in dat aankopen die door de Klant via een Gebruiker zijn gedaan, geldige door Bynder geaccepteerde inkooporders zijn. Bynder zal de Klant factureren voor de aankoop vanaf de datum dat de aankoop aan de Klant beschikbaar is gesteld.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De Klant behoudt alle rechten op alle Klantgegevens die de Klant uploadt, indient, publiceert of weergeeft op of via het Product en de Klant is verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. De Klant verleent Bynder het recht op toegang tot en gebruik of wijziging van dergelijke Klantgegevens, uitsluitend voor zover nodig om het Product te leveren en zijn verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren.

  2. Bynder behoudt alle rechten, aanspraken en belangen op en in het Product en alle documentatie die beschikbaar is in het Product. De broncode is te allen tijde eigendom van Bynder. Bynder verleent de Klant alle rechten die de Klant nodig heeft om het Product te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst.

  3. Behalve indien uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermeld, verleent geen van beide Partijen rechten aan de andere Partij met betrekking tot diens intellectuele eigendomsrechten, en niets in de Overeenkomst zal worden opgevat als het verlenen van enig recht, titel of ander belang aan een van de Partijen. Er zijn geen impliciete rechten verleend uit hoofde van de Overeenkomst.

 1. Klantgegevens

  1. Klantgegevens” houdt in elektronische gegevens, tekst, documenten, afbeeldingen, video's of andere materialen die door de Klant en Gebruikers zijn geüpload en gegenereerd naar en/of opgeslagen in het Product.

  2. Alle Klantgegevens vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Elk gebruik van of vertrouwen op Klantgegevens of materialen die via het Product zijn gepubliceerd of door de klant via het product zijn verkregen, is op eigen risico van de klant. Bynder neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Klantgegevens die de Klant of een derde partij uploadt, indient, publiceert of weergeeft in of via het Product.

  3. Door Klantgegevens in of via het Product te gebruiken, garandeert de Klant dat: (a) de Klant eigenaar is van de Klantgegevens en/of het recht heeft om deze te gebruiken en het recht om Bynder de rechten te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden; (b) de Klantgegevens en het gebruik door de Klant van de Klantgegevens in of via het Product geen inbreuk vormen op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen, contractrechten of enige andere rechten van enig individu of entiteit; (c) de Klantgegevens en het gebruik door de Klant van de Klantgegevens niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en niet pleiten voor illegale activiteiten of er kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat deze aanzetten tot illegale activiteiten; (d) Klantgegevens en het gebruik van Klantgegevens door de Klant niet bedreigend, beledigend, intimiderend, stalkend, lasterlijk, bedrieglijk, vals, misleidend of frauduleus is. Bynder behoudt zich het recht voor om het account van de Klant onmiddellijk op te schorten en passende maatregelen te nemen als Bynder een melding ontvangt waarin wordt beweerd dat Klantgegevens inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

  4. Bynder heeft alleen toegang tot Klantgegevens: (a) met uitdrukkelijke toestemming of op verzoek van de Klant; (b) voor zover vereist door toepasselijke wet- of regelgeving of gerechtelijke procedures; (c) voor zover Bynder te goeder trouw gelooft dat toegang redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten te beschermen van Bynder en derden; en (d) voor zover redelijkerwijs nodig is om het Product te leveren en verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen.

 1. Beleid voor Acceptabel Gebruik

  1. Tenzij anders bepaald in ons Beleid voor Verantwoorde Openbaarmaking, te vinden op www.bynder.com/en/legal/responsible-disclosure-policy is het de Klant niet toegestaan de volgende handelingen te verrichten tijdens de toegang tot of het gebruik van het Product: (a) het Product reverse-engineeren of anderszins kennis ontlenen aan of afgeleid werk maken van het Product; (b) de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden of omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot scannen, penetratietesten uitvoeren en/of het product onderwerpen aan bug bounty-programma's; (c) het Product openen of doorzoeken op een andere manier (geautomatiseerd of anderszins) dan via interfaces die door Bynder worden geleverd, tenzij de Klant hier specifiek toestemming voor heeft gekregen in een afzonderlijke schriftelijke en uitgevoerde overeenkomst met Bynder; (d) het product gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bron identificerende informatie te verzenden; of (e) het Product verstoren of onnodig belasten, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, het overbelasten of weigeren van service, spammen of scripting.

 1. Verantwoordelijkheden van Bynder

  1. Bynder zal voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de toepasselijke SOW en ondersteunings- en onderhoudsdiensten leveren in overeenstemming met de Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveaus.

  2. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een SOW, zijn alle afmetingen, specificaties of andere bijzonderheden in Bynders tekeningen, afbeeldingen, catalogussen, websites, aanbiedingen, advertentiemateriaal, standaardisatiebladen, product roadmap, enz. (“Specificatieschattingen”) alleen schattingen, en zal Bynder op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld of boetes of andere verplichtingen oplopen als het Product om welke reden dan ook niet voldoet aan de specificatieschattingen.

 1. Verantwoordelijkheden van de Klant

  1. De Klant dient ervoor te zorgen dat de toegang tot en het gebruik van het Product altijd in overeenstemming is met de Voorwaarden voor Toegang tot het Product in paragraaf 2.

  2. De Klant mag documentatie die op het product verstrekt is niet kopiëren aan iemand die geen Gebruiker is.

  3. De Klant zal met Bynder samenwerken om het Product te implementeren en te onderhouden, inclusief maar niet beperkt tot het tijdig beschikbaar stellen aan Bynder van alle documenten, gegevens, ontwerpen, specificaties of andere informatie (“Specificaties”) die Bynder redelijkerwijs verzoekt.

  4. De Klant garandeert uitdrukkelijk dat de Specificaties die hij aan Bynder verstrekt nauwkeurig en volledig zijn. Bynder is niet aansprakelijk voor problemen met het Product die verband houden met onnauwkeurige Specificaties. Als de Klant ontdekt dat hij Bynder onjuiste Specificaties heeft verstrekt, zal hij Bynder onmiddellijk van deze vergissing op de hoogte stellen.

  5. Als de Klant er niet in slaagt binnen een redelijke termijn of in overeenstemming met een termijn gesteld in een toepasselijk Opdrachtformulier Specificaties te verstrekken, kan Bynder het werk aan alle Producten stopzetten (“Werkpauze”) totdat de Specificaties zijn verstrekt. Bynder zal de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van het begin van een Werkpauze. Als een Werkpauze langer dan 90 kalenderdagen duurt, kan Bynder de Overeenkomst wegens Wanprestatie te beëindigen, zoals bepaald in paragraaf 19.5.

 1. Producten van Derden en API

  1. Voor toegang tot en gebruik van het Product zijn een webbrowser en internetverbinding nodig. Het Product kan de Application Programming Interface (“API”) bevatten die ontworpen is om interoperabel te zijn met Producten van Derden. Er is geen integratie van een product van Derden met het Product nodig om het Product te gebruiken. Overeenkomstig paragraaf 8.3 hieronder, erkent de Klant dat als het Product met een Product van Derden geïntegreerd wordt, Bynder een dergelijke integratie niet garandeert of ondersteunt, ongeacht of een Product van Derden door Bynder als "gecertificeerd" of "aanbevolen" of anderszins wordt aangeduid. Bynder is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, verliezen of claims die voortvloeien uit deze integraties.

  2. Als de Klant ervoor kiest om de producten, toepassingen, diensten, software, netwerken, systemen, directory's, websites, databases of informatie van een derde partij (gezamenlijk “Producten van Derden”) in te schakelen, te openen of te gebruiken, zal de toegang van de Klant tot en het gebruik van dergelijke Producten van derden onderworpen zijn aan de voorwaarden, disclaimers en het beleid van die externe leverancier. Bynder onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en doet geen uitspraken over enig aspect van dergelijke Producten van Derden. Bynder kan de beschikbaarheid (of voortdurende beschikbaarheid) van Producten van Derden niet garanderen. Bynder is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die feitelijk of vermeend is veroorzaakt door of in verband met het inschakelen, openen of gebruiken van dergelijke Producten van Derden door de Klant, of het vertrouwen van de Klant op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke Producten van derden. De Klant doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen Bynder met betrekking tot dergelijke Producten van Derden.

  3. Bynder biedt de volgende ondersteuningsniveaus met betrekking tot integraties; (i) het onderhoud van de API van Bynder in overeenstemming met het API-eindpuntgebruik zoals vermeld in de API-documentatie van Bynder; (ii) het bepalen of de API functioneert in overeenstemming met de API-documentatie als een door de Klant gemelde integratie niet goed functioneert; (iii) het verhelpen van API-storingen ontdekt op grond van paragraaf 8.3 (ii) die een gevolg zijn van een afwijking van de API-documentatie van de kant van Bynder.

 1. Ingebedde Componenten

  1. Ingebedde Componenten” houdt in producten, applicaties, diensten, software, netwerken, systemen, mappen, websites, databases en informatie van derden die verkregen of afgeleid zijn van een externe bron buiten Bynder en beschikbaar zijn gemaakt voor de Klant in het Product.

  2. Op voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen voor het Product heeft, mag Bynder dergelijke Ingebedde Componenten op elk moment wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst, is Bynder aansprakelijk voor alle Ingebedde Componenten die in het Product worden gebruikt.

 1. Gegevensbescherming en Verwerking van Persoonsgegevens

  1. Bij het leveren van het Product zal Bynder voldoen aan het Globaal Privacybeleid, van tijd tot tijd van kracht en beschikbaar op www.bynder.com/nl/juridisch/privacybeleid. Bynder baseert de verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers op een legitiem belang onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om de Klant de functionaliteit te bieden die nodig is bij het gebruik van het Product en om het Product of de Producten te ontwikkelen en te verbeteren.

  2. Voor zover Persoonsgegevens verwerkt worden tijdens gebruik van het Product, erkennen de Partijen dat Bynder een Verwerker is en de Klant een Verwerkingsverantwoordelijke en dat elke Partij zal voldoen aan zijn respectievelijke wettelijke en regelgevende verplichtingen inzake gegevensbescherming. Voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU van toepassing is op de Verwerking van Persoonsgegevens door Bynder namens de Klant in verband met deze Overeenkomst, wordt deze Verwerking van Persoonsgegevens geregeld door de standaard Verwerkingsovereenkomst (“VWO”) van Bynder, beschikbaar op www.bynder.com/en/legal/data-processing-addendum.

 1. Serviceanalyses

  1. Bynder streeft ernaar om het Product/de Producten voortdurend te verbeteren. Hiertoe kan Bynder statistieken en informatie verzamelen over het gebruik van het Product door de Klant, inclusief het evalueren van de manier waarop Gebruikers het Product gebruiken (“Gebruiksgegevens”). Gebruiksgegevens worden gebruikt om nieuwe functies te ontwikkelen of bestaande functies te verbeteren. De verwerking van Gebruiksgegevens is gebaseerd op het legitieme belang van Bynder om trends te analyseren om de algehele gebruikerservaring in het Product/de Producten te beoordelen en te verbeteren voor zover dit nodig is voor het legitieme belang van Bynder in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Prijzen, Betalingsvoorwaarden en Terugbetalingen

  1. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro.

  2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere overheidsheffingen, bankkosten en wettelijke kosten die opgelegd zijn of later worden opgelegd. Elke Partij stemt ermee in alle belastingen te betalen die hem door een bevoegde belastingautoriteit worden opgelegd. De Klant zal de volledige betaling aan Bynder overmaken, ongeacht eventuele belastingen die moeten worden ingehouden of afgetrokken.

  3. Alle betalingen zijn 30 kalenderdagen na ontvangst van factuur verschuldigd. De Klant wordt geacht een factuur te hebben ontvangen als Bynder deze naar het e-mailadres op het uitvoeringsblad van het Bestelformulier heeft gestuurd.

  4. Als de Klant een inkooporder (“IO”) of soortgelijk systeem gebruikt, dient hij een IO af te geven bij het afsluiten van de Overeenkomst, bij elke verlenging daarvan en bij elke toekomstige extra aankoop. Vertragingen in het uitgeven van een IO of het nalaten daarvan ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: de algemene voorwaarden van de klant op een inkooporder zijn niet van toepassing.

  5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant over het openstaande en onbetwiste bedrag twee procent per maand of het hoogste wettelijk toegestane tarief verschuldigd, zonder dat Bynder daartoe een aanmaning of ingebrekestelling hoeft in te dienen.

  6. Bynder behoudt zich het recht voor om alle gefactureerde, achterstallige en onbetwiste betalingsverplichtingen (of een deel daarvan) ter incasso uit handen te geven.

  7. Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan Bynder na een schriftelijke kennisgeving van vijf werkdagen de toegang tot het Product opschorten.

  8. Tenzij uitdrukkelijk hierin of in een toepasselijk Bestelformulier beschreven, zijn alle betalingsverplichtingen niet-opzegbaar en zijn alle betaalde bedragen niet-terugbetaalbaar.

 1. Betalingsgeschillen

  1. Elk geschil over een factuur moet binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van de factuur onder schriftelijke opgave van redenen voor het geschil bij Bynder worden ingediend. De klant moet elk onbetwist bedrag op de factuur tijdig en volledig betalen

  2. Als er een geschil ontstaat tussen de Partijen over de vraag of (a) of bedragen correct in rekening zijn gebracht; of (b) het Product, de leveringen of de diensten correct zijn geleverd of uitgevoerd, is paragraaf 20 van toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

  1. Vertrouwelijke informatie” houdt in (a) informatie met betrekking tot de Overeen komst die niet algemeen bekend is bij het publiek of een handelsgeheim betreft; (b) informatie die eigendom is van, ontwikkeld of anderszins verkregen is door een van de Partijen, met inbegrip van financiële gegevens, bedrijfsplannen, klantinformatie, software, programmering, systemen en gebruiksdocumentatie van de Partij, technische informatie, technologie, ontwerpen, ideeën, uitvindingen, gegevens, dataformaten en bestanden en alle kopieën en concrete uitvoeringsvormen daarvan; (c) software afkomstig van Bynder en (d) andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

  2. Bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan elke Partij Vertrouwelijke Informatie aan de andere verstrekken. Als een Partij Vertrouwelijke Informatie van de andere ontvangt, zal de ontvangende Partij (a) deze Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, (b) deze Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk houden en redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen (inclusief alle voorzorgsmaatregelen die een Partij neemt met betrekking tot haar eigen vertrouwelijke materialen), (c) deze Vertrouwelijke Informatie of enige informatie die daarvan is afgeleid niet bekendmaken aan derden en (d) deze Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan die werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen die een redelijke behoefte hebben om kennis te nemen van de informatie en die onderworpen zijn aan minstens even strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen als die in paragraaf 14.

  3. De bepalingen in paragraaf 14.2 zijn mogelijk niet van toepassing op (a) Vertrouwelijke Informatie die (i) algemeen beschikbaar is of wordt (zonder onjuist genomen of niet-genomen maatregelen van de ontvangende partij of een van diens werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen) voor het publiek;; (ii) in het bezit was van of bekend was bij de ontvangende Partij voordat deze van de bekendmakende Partij ontvangen werd; (iii) naar behoren aan de ontvangende Partij bekend werd gemaakt zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid; of (iv) ontdekt of aangemaakt werd door de ontvangende Partij zonder te vertrouwen op dergelijke Vertrouwelijke Informatie (zoals aangetoond in de administratie van de ontvangende partij); of op (b) openbaarmakingen voor zover vereist door toepasselijke wetgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij (1) redelijke inspanningen gebruikt om dergelijke openbaarmaking te beperken en om vertrouwelijke behandeling of een conservatoir beslag daarvoor te verkrijgen, (2) de bekendmakende Partij heeft toegestaan deel te nemen aan de procedure met betrekking tot een dergelijke wettelijke of gerechtelijke eis (voor zover redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar) en (3) redelijkerwijs meewerkt aan de inspanningen van de bekendmakende Partij om de reikwijdte van een dergelijke vereiste openbaarmaking te betwisten of te beperken.

 1. Publiciteit

  1. Elke partij geeft hier bij toestemming voor de publicatie van de naam en het logo van de andere partij voor marketing doeleinden.

 1. Garanties

  1. Bynder garandeert de Klant dat hij vanaf de Ingangsdatum: (a) het volledige recht en de bevoegdheid heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan te gaan en volledig na te komen; (b) zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; en (c) geen inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden door de Klant toegang te verlenen tot het Product voor gebruik in overeenstemming met de Overeenkomst.

  2. De Klant garandeert Bynder dat hij vanaf de Ingangsdatum: (a) het volledige recht en de bevoegdheid heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan te gaan en volledig na te komen; (b) zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; en (c) hij en Gebruikers het Product in overeenstemming met de Overeenkomst zullen gebruiken.

  3. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE OVEREENKOMST, WORDT HET PRODUCT DOOR BYNDER GELEVERD OP EEN "AS-IS"-BASIS. ALLE ANDERE GARANTIES, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET OF CONTRACTUEEL OF WETTELIJK, WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. BYNDER GEEFT ZONDER BEPERKING GEEN GARANTIE DAT (a) DE WERKING EN/OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (b) HET PRODUCT IN ELKE BEDRIJFSOMGEVING ZAL PRESTEREN; (c) ALLE TEKORTKOMINGEN OF FOUTEN IN HET PRODUCT GECORRIGEERD KUNNEN WORDEN; OF (d) HET PRODUCT AAN DE EISEN OF VERWACHTINGEN VAN DE KLANT VOLDOET. DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN SPECIFIEK AFGEWEZEN.

 1. Schadevergoedingen

  1. Voor zover niet wettelijk verboden, stemt Bynder ermee in de Klant, zijn gelieerde ondernemingen en functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, met betrekking tot alle claims, kosten en onderzoeken van derden dat het Product, zoals geleverd door Bynder en gebruikt zoals toegestaan uit hoofde van de Overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

  2. Voor zover niet wettelijk verboden, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om Bynder, zijn gelieerde ondernemingen en functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk de “Bynder-Entiteiten”) schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten, met betrekking tot alle claims, kosten en onderzoeken van derden met betrekking tot: (a) het niet naleven door de Klant van de Overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, het Gebruiksbeleid) of de toepasselijke wet- of regelgeving, en (b) het gebruik van het Product door de Klant en Gebruikers dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of gegevensprivacyrechten van een derde partij.

  3. Om recht te hebben op schadevergoeding, moet de gevrijwaarde Partij: (a) de vrijwarende partij onmiddellijk, in geen geval niet later dan 30 kalenderdagen nadat hij kennis heeft genomen van een dergelijke claim schriftelijk op de hoogte stellen; (b) de vrijwarende partij de uitsluitende zeggenschap en autoriteit geven over de verdediging en/of schikking van een dergelijke claim; en (c) de vrijwarende partij voorzien van de juiste en volledige informatie en redelijke hulp om een dergelijke claim te verdedigen en/of te schikken; en (d) redelijke stappen ondernemen om zijn verlies te beperken.

  4. Paragraaf 17 biedt de Partijen het exclusieve rechtsmiddel voor claims voor schadevergoeding

 1. Aansprakelijkheidsbeperkingen

  1. MET UITZONDERING VAN HET BEPAALDE IN PARAGRAAF 18.3 BEPERKT NIETS IN DE OVEREENKOMST DE (a) AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIEVERPLICHTINGEN VAN EEN PARTIJ MET BETREKKING TOT CLAIMS VAN (i) LICHAMELIJK LETSEL EN OVERLIJDEN, OF (ii) GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG; EN (b) VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ZOALS BEPAALD IN PARAGRAAF 17.

  2. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN HET BEPAALDE IN PARAGRAAF 18.1 ZAL IN GEEN ENKEL ANDER GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN HOGER ZIJN DAN DE ABONNEMENTSKOSTEN DIE DE KLANT AAN BYNDER VERSCHULDIGD IS IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT DE CLAIM.

  3. BEPERKING VAN DE INDIRECTE AANSPRAKELIJKHEID. GEEN VAN BEIDE PARTIJEN KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, PUNITIEVE SCHADE (INCLUSIEF VERLOREN OF VERWACHTE INKOMSTEN OF WINST), OF KOSTEN VAN DE AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN CLAIM DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET DE OVEREENKOMST, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, OOK ALS DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN OF OP ANDERE WIJZE ZICH BEWUST IS VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

  4. Als een derde partij een verbodsactie instelt en beweert dat het Product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, en als die verbodsactie niet binnen 30 kalenderdagen wordt verworpen, of als een bevoegde rechtbank een oordeel uitspreekt dat het Product inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, zal Bynder naar eigen goeddunken: (a) voor de Klant het recht verkrijgen om het Product te blijven gebruiken; (b) het Product vervangen of wijzigen zodat het geen inbreuk maakt op dergelijke eigendomsrechten en door de Klant gebruikt kan worden; of (c) aan de Klant alle vooruitbetaalde kosten terugbetalen die betrekking hebben op het inbreukmakende Product.

  5. De Bynder-Entiteiten zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens de Klant voor onkosten, schade en kosten die verband houden met het niet functioneren van het Product (geheel of gedeeltelijk) als gevolg van het niet beschikbaar zijn van internet of als gevolg van veranderingen in wetgeving of technische beperkingen die de toegang tot of de functionaliteit van het Product beperken. In het geval van een wijziging in wet- of regelgeving in een van de landen waar de Klant Gebruikers heeft, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot cloud computing-services, gegevensbescherming en privacy of Software as a Service, die van invloed zijn op het vermogen van Bynder om het Product aan te bieden, aanvaardt de Klant dat Bynder de beschikbaarheid van het Product mag beperken op een manier die naar Bynder's eigen goeddunken wordt bepaald, en de Klant ontslaat Bynder van elke aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke beperking. Bynder geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van het Product in China. Noch de Overeenkomst inzake Dienstverleningsniveau, noch andere serviceovereenkomst die van toepassing zijn op het gebruik van een Product van Bynder door de Klant, is van toepassing op het gebruik van een dergelijk Product door Gebruikers in China.

 1. Termijn en Beëindiging

  1. Een Bestelformulier uit hoofde van de Overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum en blijft volledig van kracht gedurende de Termijn die op elk toepasselijk Bestelformulier vermeld staat.

  2. Na het verstrijken van de Initiële Termijn (zoals gedefinieerd in een toepasselijk Bestelformulier) en onder voorbehoud van paragraaf 21.8, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een aanvullende periode van 12 maanden onder dezelfde voorwaarden die onmiddellijk voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst van toepassing waren, tenzij een van de partijen schriftelijk melding maakt van zijn voornemen om niet minder dan 90 kalenderdagen vóór het verstrijken van de huidige Termijn niet te verlengen. Voor alle duidelijkheid: als de Klant en/of Gebruikers het Product blijven openen en gebruiken na het verstrijken van de Overeenkomst, blijven dezelfde Voorwaarden van toepassing die onmiddellijk voor het verstrijken van de Overeenkomst van toepassing waren, inclusief betalingsverplichtingen.

  3. Elke partij kan de overeenkomst, met inbegrip van toepasselijk Bestelformulieren, na schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van: (a) ontbinding, vereffening, faillissement of insolventie van de andere partij; (b) een Wezenlijke Schending van de Overeenkomst die niet binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de schending verholpen is; of (c) schending van het Gebruiksbeleid (alle paragrafen (a)-(c), beëindiging “op grond van Wanprestatie”). “Wezenlijke Schending” houdt in (i) schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen, inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, en het niet herstellen van een dergelijke schending in overeenstemming met de Overeenkomst, (ii) schending van toepasselijke wetgeving, (iii) herhaalde niet-wezenlijke schendingen die cumulatief neerkomen op een wezenlijke schending, en (iv) het niet actueel houden van alle factureringsinformatie als dit de facturering belemmert.

  4. Als de Overeenkomst door de Klant wordt beëindigd wegens Wanprestatie (zoals bepaald in paragraaf 19.3), zal Bynder het evenredig bedrag van vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen vanaf de datum van de gebeurtenis waarop de Wanprestatie plaatsvond.

  5. Als de Overeenkomst door Bynder wordt beëindigd wegens Wanprestatie, ontvangt de Klant geen terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen.

  6. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst om welke reden dan ook, beëindigt Bynder onmiddellijk de toegang van de Klant tot het Product. Alle aan Bynder verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar. Alle betalingsverplichtingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, inclusief alle toepasselijke Bestelformulieren.

  7. Binnen 90 kalenderdagen na beëindiging of afloop van de Overeenkomst kan de Klant Bynder schriftelijk verzoeken zijn Klantgegevens terug te geven. In dat geval zal Bynder de Klantgegevens binnen 90 kalenderdagen na het verzoek in een algemeen aanvaard exportformaat retourneren. De Klant wordt gefactureerd op basis van tijd en materiaal voor het werk dat nodig is om zijn Klantgegevens te retourneren, tenzij de Klant de Overeenkomst wegens Wanprestatie beëindigd heeft. In dat geval is Bynder verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van Klantgegevens.

  8. Als Bynder geen verzoek ontvangt om Klantgegevens te retourneren op grond van paragraaf 19.7, worden alle Klantgegevens 180 kalenderdagen na beëindiging of afloop van de Overeenkomst vernietigd of van automatische back-ups vernietigd, tenzij anders vereist door de wet. Op schriftelijk verzoek zal Bynder een certificaat aan de Klant verstrekken waarin wordt bevestigd dat de Klantgegevens vernietigd zijn.

  9. Bij beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst zullen de bepalingen van de Overeenkomst eindigen, met uitzondering van die paragrafen waarvan een Partij verwacht dat ze ook na beëindiging van kracht zullen blijven.

 1. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

  1. De Overeenkomst wordt beheerst door de Nederlandse jurisdictie ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten.

  2. De Partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst eerst moet worden voorgelegd in ten minste één onderhandelingsronde en dat elke Partij alle redelijke inspanningen zal leveren om te goeder trouw deel te nemen aan de onderhandelingsronde om het geschil op te lossen voordat het geschil aan arbitrage wordt onderworpen. Als het geschil langer dan 60 kalenderdagen na aanvang van de eerste onderhandelingssessie onopgelost blijft, kan worden overgaan tot arbitrage.

  3. De Partijen komen overeen dat alle geschillen die voort vloeien uit of verband houden met de Overeenkomst uitsluitend zullen worden voorgelegd aan definitieve en bindende arbitrage overeenkomstig de regelen van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) dat van kracht is op de datum van aanvang van arbitrage. De kosten van arbitrage (exclusief de advocaatkosten van elke partij) worden tussen de partijen verdeeld, tenzij de arbitrale uitspraak anders bepaalt. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, tenzij het bedrag van de vordering zoals gespecificeerd door de eiser in de arbitrage niet hoger is dan EUR 400.000,00, in welk geval het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De taal die in de arbitrageprocedure moet worden gebruikt, is Engels. De arbiter(s) is/zijn niet bevoegd om punitieve of voorbeeldige schadevergoeding toe te kennen en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun rechten op dergelijke schadevergoeding. De toekenning kan worden bevestigd en afgedwongen door elke bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland en de Klant stemt uitdrukkelijk in met de persoonlijke jurisdictie in die locatie. Elke partij doet afstand van het recht om bezwaar te maken tegen het aanhangig maken van deze procedure bij deze rechtbank op basis van ongeschikte rechtsmacht.

  4. Elke Partij erkent dat de andere Partij het recht heeft om een verbodsactie in te stellen en/of te streven naar andere gerechtelijke genoegdoening zonder bewijs van speciale schadevergoeding, hetzij bij een rechtbank die bevoegd is met betrekking tot een dergelijke verbodsactie of genoegdoening, hetzij op grond van de NAI-regels voor versnelde arbitrage.

  5. De Partijen doen uitdrukkelijk afstand van het recht om op grond van artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering arbitrageprocedures te vorderen, met uitsluiting van toepasselijke onderlinge (tussen)vorderingen en komen overeen dat een dergelijke consolidatie afwijkt van de overeengekomen arbitrageprocedure.

 1. Algemene Bepalingen

  1. Elke kennisgeving die volgens de Overeenkomst aan een van de Partijen moet of mag worden bezorgd, moet (a) worden afgeleverd volgens de Contactgegevens van die Partij, zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier; en (b) geacht van kracht te zijn (i) bij ontvangst, wanneer persoonlijk of per koerier afgeleverd; (ii) op de dag van bezorging, indien geleverd door een erkende nachtelijke bezorgservice; of (iii) indien geleverd via e-mail, op de dag van verzending, tenzij de afzender een automatisch bericht ontvangt dat de e-mailbezorging niet gelukt is. Elke Partij is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de andere Partij van eventuele wijzigingen in de Contactgegevens.

  2. De Overeenkomst, voor alle duidelijkheid met inbegrip van het Globaal Privacybeleid, Gebruiksbeleid, Addendum voor Gegevensverwerking en alle Bestelformulieren, vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen inzake het betreffende onderwerp en vervangt alle eerdere documenten, onderhandelingen en concepten van deze partijen met betrekking tot deze onderwerpen, zowel schriftelijk als mondeling. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst kan worden uitgelegd aan een van de Partijen op basis van de uitwerking of voorbereiding daarvan.

  3. Elke voorwaarde van de Overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van beide Partijen worden gewijzigd, kwijtgescholden of beëindigd worden. Het nalaten van een van de Partijen om aan te dringen op de uitvoering van een van de bepalingen of voorwaarden in de Overeenkomst, en het nalaten van een van de Partijen om recht uit hoofde hiervan uit te oefenen, mag niet worden opgevat als het afstand doen van of als een verklaring van afstand van de toekomstige uitvoering van een dergelijke bepaling of voorwaarde of de toekomstige uitoefening van dergelijke rechten.

  4. Indien een bepaling van de Overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de Partijen te goeder trouw opnieuw over deze bepaling onderhandelen om de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen weer te geven. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een afdwingbare vervanging voor een bepaling, dan (a) wordt een dergelijke bepaling uitgesloten van de Overeenkomst, (b) wordt het evenwicht van de overeenkomst geïnterpreteerd alsof een dergelijke bepaling was uitgesloten en (c) zal de Overeenkomst vervolgens afdwingbaar zijn in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

  5. Noch deze Overeenkomst, noch de rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of gedelegeerd, van rechtswege of anderszins, door een Partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, en een dergelijke overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nietig; op voorwaarde echter dat de partijen al hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen overdragen aan (1) hun directe of indirecte volledige dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen na een overname, om redenen van bedrijfsherstructurering of interne reorganisatie, maar alleen als een dergelijke overdracht niet zal leiden tot aantasting van de rechten van de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst. Elke poging om de Overeenkomst over te dragen, anders dan in overeenstemming met paragraaf 21.5 zal nietig zijn en geen rechtskracht of rechtsgevolg hebben. De Overeenkomst is bindend voor, en komt ten goede van de toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van de Partijen. Niettegenstaande het voorgaande in paragraaf 21.5, kan Bynder het recht om geld te ontvangen overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

  6. Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van deze voorwaarden of voor enig verlies of schade als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief overheidseisen, het onvermogen om de vereiste exportvergunningen te verkrijgen, werkonderbrekingen, brand, burgerlijke ongehoorzaamheid, embargo, oorlog, terrorisme, rellen, opstanden, aardbevingen, stakingen, overstromingen, water en de elementen, onvermogen van beveiligingsapparatuur, grondstoffen of transport of soortgelijke gebeurtenissen. Elke partij kan de overeenkomst onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving beëindigen als de andere partij gedurende meer dan 30 kalenderdagen niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen vanwege oorzaken zoals vermeld in paragraaf 21.6.

  7. Noch de Overeenkomst, noch enige bepaling hierin kan worden opgevat als het creëren of vormen van een partnerschap, joint venture of agentuurrelatie tussen de Partijen. Voor alle duidelijkheid: geen van beide partijen heeft de macht of bevoegdheid om namens de andere partij enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich te nemen of te creëren.

  8. Bynder kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien, en de meest recente versie zal beschikbaar zijn op www.bynder.com/en/legal/. Als de herziening, naar eigen goeddunken van Bynder, een wezenlijke herziening is, zal Bynder de Klant op de hoogte stellen van deze wijziging. Als de Klant niet gebonden wil zijn aan een dergelijke herziening, moet de Klant binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bijgewerkte voorwaarden Bynder van zijn bezwaar op de hoogte stellen via [email protected] en blijft de klant onderworpen aan de eerdere Voorwaarden tot beëindiging of na het verstrijken van een toepasselijke termijn.

  9. Voor zover er sprake is van enige inconsistentie tussen verschillende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, zijn de bepalingen van de hiërarchie: (i) Bestelformulier; (ii) Voorwaarden; (iii) Gebruiksbeleid; en (vi) alle andere toepasselijke voorwaarden.

  10. De Overeenkomst is gemaakt ten behoeve van de Partijen en is niet bedoeld om ten goede te komen aan of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De rechten van de Partijen om de Overeenkomst te beëindigen, te ontbinden of te wijzigen, of om een schikking met betrekking tot de Overeenkomst te bereiken, zijn niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.